Stadgar

Antagna 28 mars 1996. Senaste revision 5 november 2016

Stadgar för Sjöbergens Södra Odlarförening

§1 Föreningens namn är Sjöbergens Södra Odlar-förening och har sitt säte i Göteborg.

§2 Föreningens målsättning är att:

-Upplåta det av föreningen arrenderade området i lotter till nyttjanderättsinnehavare för att brukas till odling.

-Främja samarbete och intresse för odling bland medlemmarna.

-Ansvara för skötsel och underhåll av området och de anläggningar föreningen nyttjar oavsett om dessa ägs av markägaren eller föreningen.

§3 Medlemskap är öppet för envar myndig person som har fast bostad i Göteborg eller närkommun.

§4 Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen.

§5 Nyttjanderätt till odlingslott grundas på särskilt avtal upprättat mellan förening och medlem. Medlem, eller medlemmar, i föreningen blir den enskilda person, eller de två personer vid samma tillfälle, som skriver under nyttjanderättsavtalet. Medlemmar som står på samma nyttjanderättsavtal besitter en röst vid voteringar.

§6 Person som fått nyttjanderätt genom bodelning eller arv är berättigad att inträda i föreningen om förutsättningar för medlemskap uppfylls enlig § 3.

§7 Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som:

-Inte erlagt årsavgift inom föreskriven tid.

-Bryter mot avtalet om nyttjanderätt mellan förening och medlem.

-Bryter mot föreningens stadgar eller nyttjande-rättsavtal.

Uteslutning ska föregås av skriftlig varning och möjlighet till efterrättelse. Om utesluten medlem så begär skall frågan underställas medlemmarna vid nästa årsmöte och skall därvid upptas på dagordningen.

§8 Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen äger ej rätt att återfå erlagda avgifter och äger ingen andel i föreningens tillgångar.

§9 Föreningens verksamhetsår (räkenskapsår) omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

§10 Årsavgiften, vars storlek kan variera, bestäms på årsmöte och gäller för kalenderår.

§11 Medlem är skyldig att erlägga årsavgift och arrendeavgift senast den 1 januari det år avgifterna avser.

§12 Styrelsen är föreningens verkställande organ och består av fem till sju ledamöter: Ordförande, sekreterare, kassör och två till fyra ledamöter. Därtill kommer två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då majoriteten av ledamöterna är närvarande eller ersatta av suppleanter. Om endast tre ledamöter är närvarande fordras att besluten är enhälliga. Styrelsemöte skall hållas i anslutning till årsmötet och därvid utses föreningens firmatecknare.

§13 Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse utsänds minst 14 dagar före mötet och skall uppta förslag till dagordning. Dagordningen skall uppta följande obligatoriska punkter:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två personer att justera mötets protokoll tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet blivit behörigen kallat.
 6. Fastställande av röstlängd och dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för året.
 8. Revisorns berättelse för året.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse.
 10. Val av styrelsens ordförande, ledamöter och suppleanter.
 11. Val av årets revisor och suppleant för denne.
 12. Val av valberedare.
 13. Årets verksamhetsplan, årets budget.
 14. Inkomna förslag och motioner.
 15. Mötets avslutande.

Ordinarie ledamot väljs för två år. Ordförande och kassör väljs olika år. Suppleanterna väljs för ett år. De inträder i styrelsen i den ordning de valts i händelse av att någon av de ordinarie ledamöterna lämnar styrelsen innan mandattiden gått ut.

Revisor och revisorssuppleant väljs för ett år. Till revisor eller revisorssuppleant kan ej väljas person som under det senaste verksamhetsåret haft styrelseupp- drag. Medlem eller person ingående i dennes hushåll, som deltar i lottens brukande, kan väljas till förtro- endeuppdrag. Dock får inte mer än en från varje lott samtidigt inneha styrelseuppdrag i föreningen.

Vid årsmöte får beslut fattas endast i ärenden som angivits i kallelsen.

§14 Extra årsmöte kan sammankallas om styrelsen anser att medlemmarna bör besluta i särskilt viktiga frågor eller då minst 20 procent av medlemmarna så begär.

§15 Vid styrelsemöte, årsmöte och medlemsmöte har varje ledamot eller medlem en röst. Röstning genom ombud eller fullmakt kan ej ske. Beslut fattas med enkel majoritet, om stadgarna ej anger annat. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. I andra frågor har ordföranden utslagsröst. Ärendet avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs.

§16 Protokoll från styrelsemöten och medlemsmöten ska justeras av mötesordföranden och tillsändas samtliga medlemmar eller anslås på lämpligt sätt så att medlemmarna har möjlighet att ta del av dem.

§17 Det åligger styrelsen att tillse att arrendeavtal, stadgar och fattade beslut, såsom nyttjanderättsavtal och liknande efterföljs.

Det åligger ordföranden att upprätta dagordning och leda förhandlingarna.

Det åligger sekreteraren att kalla styrelsen och föra protokoll vid förhandlingarna. Kallelse till styrelsemöte skall ske senast en vecka före mötet.

Det åligger kassören att föra erforderliga räkenskapsböcker, föra medlemsregister, ombesörja ut- och inbetalningar samt hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst så av styrelse eller revisor påfordras.

§18 Styrelsen har att tillse att föreningens egendom sköts och underhålls samt att erforderliga medel finns avsatta för reparation och nyanskaffning.

§19 Av styrelsen upprättade balans- och resultat-räkningar sam verifikationer, allt omfattande tiden 1 januari – 31 december, skall revisor tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§20 Styrelsen har förslagsrätt till årsmötet. Enskild medlem har motionsrätt. Det åligger styrelsen att meddela till vem motion skall lämnas och senaste datum för inlämning.

§21 Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen i hans frånvaro. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.

§22 Det åligger revisorn att fortlöpande granska räkenskaperna och på årsmötet skriftligt avge revisionsberättelse. I berättelsen skall anges huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§23 Medlems rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte eller medlemsmöte.

§24 Kallelse till medlemsmöte skall ske senast en vecka före mötet. Protokoll vid medlemsmöte skall föras genom styrelsens försorg.

§25 För ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning erfordras beslut härom vid två på varandra följande årsmöten, varav minst det ena är ordinarie årsmöte. Vid sista mötet skall beslut fattas om hur föreningens tillgångar, handlingar och övriga tillhörigheter skall disponeras.