Nyttjanderättsavtal

Nyttjanderättsavtal

 

Ett avtal som reglerar nyttjanderätten till odlingslott i Sjöbergens Södra Odlarförening.

Odlingslott nr                yta              m2 odlingsområde, upplåtes på följande villkor:

 

 1. Nyttjanderätt till odlingslott har den person/de personer som undertecknat avtalet.
 2. Genom att godkänna stadgarna för Sjöbergens Södra Odlarförening samt underteckna villkoren i Nyttjanderättsavtalet blir man även medlem i Sjöbergens Södra Odlarförening.
 3. För varje odlingslott uttas en arrendeavgift där summan baseras på odlingslottens ytstorlek.
 4. Odlingslottsinnehavare som ej längre planerar att bruka odlingslotten ska anmäla detta snarast till styrelsen.
 5. Odlingslottsinnehavare som ej har möjlighet att bruka odlingslotten kan efter prövning av styrelsen låta annan person göra detta under maximalt ett års tid. Detta sker genom en skriftlig ansökan till styrelsen. Efter godkännande skrivs separat avtal för tillfällig upplåtelse mellan föreningen och inbladade parter.
 6. Odlingslotten skall brukas kontinuerligt i dess helhet och endast användas för odling av rotfrukter, grönsaker, bär och blommor. Till utsäde får endast frisk potatis användas och vid anfordran vara av sort som är immun mot potatiskräfta. Träd och buskar som kan skugga angränsande lotter, får ej förekomma. Odlingslotten skall skötas så att den ger ett vårdat intryck.
 7. Odlaren får på odlingslotten ställa upp redskapslåda, vattentunna, bord eller bänk med var för sig en största längd av 1,5 m och en största höjd av 1,0 m. Plastskynken eller liknande får användas för skydd av växter under kortare period. Glasfönster får ej användas.
 8. Odlingslotten får inte till någon del användas som upplag för skräp, skrot eller andra föremål, som inte har med odlingen att göra.
 9. Odlingslotten skall av odlaren hållas fri från ogräs samt i övrigt hållas i prydligt skick. Fleråriga ogräs skall grävas upp med rötterna medan övriga ogräs bekämpas genom att ta bort blasten. Odlaren skall hålla gången och/eller gräskanten som gränsar till odlingslotten i vårdat skick. Vid odlingssäsongens slut skall lotten lämnas i vårdat skick eller förberedas för nästa odlingssäsong. Odlingslottens nummer samt hörnpunkterna skall av odlaren markeras genom lämplig skylt.
 10. Bygge av staket m.m. får endast ske efter medgivande från styrelsen, som har att följa de kommunala reglerna.
 11. Djur får ej inhysas på lotten. Sällskapsdjur får medföras men får ej fritt gå utanför den egna lotten. Ingen får heller beträda annans lott utan innehavarens medgivande.
 12. Blast och annat friskt växtmaterial samlas i egen kompost på lotten, eller i den gemensamma komposten. Kvistar och grenar läggs på rishäcken. Övrigt avfall måste odlaren själv forsla bort till eget soprum eller kommunal återvinningsstation.
 13. Odlaren ska omedelbart göra anmälan till styrelsen eller fastighetskontoret om växter på odlingslotten blivit angripna av potatiskräfta, potatisål eller andra växtsjukdomar. Kommunen fritages från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba odlingslotten eller därpå växande gröda.
 14. Eldning får ej ske utan styrelsens tillstånd. Material som avger skadliga ämnen vid förbränning får ej eldas t ex plast, gummi, tryckimpregnerat virke osv.
 15. Eventuella skador och vattenläckage måste omedelbart rapporteras till styrelsen samt Vatten- och dikesgruppen.
 16. Det åligger odlingslottinnehavaren att hjälpa till vid de gemensamma arbetsdagar för området som styrelsen kallar till.
 17. Det åligger styrelsen för Sjöbergens Södra Odlarförening att upplysa odlingslotts-innehavare om stadgar, nyttjanderättsavtal och övriga villkor som gäller för området.
 18. Odlingslottsinnehavare är skyldig att följa föreningens stadgar, detta avtal samt de beslut som tas av föreningen framdeles.
 19. Detta nyttjanderättsavtal ersätter tidigare versioner som undertecknats av föreningens medlemmar.
 20. Odlingslottsinnehavaren skall ingå i någon av de arbetsgrupper som finns på området.
 21. Detta avtal upphör att gälla och nyttjanderätten förverkas om medlem:
  – ej inbetalar årsavgift i fastställd tid
  – bryter mot detta avtal
  – bryter mot föreningens stadgar eller övriga förhållningsregler.

Obs! Vid ändring av bostadsadress, e-postadress och/eller telefonnummer är det odlarens ansvar att meddela styrelsen ändringen.